user_mobilelogo

Supporting the spirit of innovation…

April 2007, year two of the Nis Art Foundation.

Young talents from the Balkans are on stage again to charm all of us once more with their contemporary messages.

Energy on canvas, fifty emotions in color, fifty diverse forms of visual expression, fifty unlikely outlooks on our contemporary reality, fifty hopeful messages from young talents wishing to surprise and engage all those who trust that arts are a powerful form of expression, a language not made by words but capable to spread feelings, perceptions intuition …

Business and art, unlike many may think, have a lot to share; they both live out of the same individual energy; they both need freedom to express themselves; they both talk the language of the society they live in; they both live out of change and innovation; they both seek for visibility and for an appropriate space to get their message across…

In transitional environments like Serbia, changes in society, in economy, in lifestyles and in culture are the name of the game and art expressions uncover the invisible and voice the unspoken. Art is a creative effort; it anticipates trends in society and it tells us more about the environment we live in than any other form of conventional communication.

That’s why a leading trans-national corporation, like the one I am representing, is supporting talents and art expressions, especially contemporary arts, at a worldwide level.

Talent needs nurturing, it needs a chance and – most of all – it needs a supporter.

That’s why we are committed to supporting young contemporary artists in Serbia, and in the Balkans, through the Nis Art Foundation.

I welcome these fifty new ambassadors of arts, I commend their creative effort and I very much trust their constructive contribution to the betterment of the society we belong to.

Eugenio Sidoli

 

Managing Director

  DIN – Fabrika Duvana a.d. Nis, an affiliate of Philip Morris International

Catalog Young 2007

 

Подршка духу иновације...

Април 2007. друга година Нишке уметничке фондације

Млади таленти Балкана поново су на сцени како би све нас још једном опчинили својим савременим порукама. 

Енергију на платну, педесет емоција преточених у боју, педесет различитих форми визуелног изражавања, педесет неуобичајених погледа на нашу тренутну стварност, педесет порука пуних наде,  шаљу нам даровити млади људи са жељом да изненаде и  покрену све оне који верују да је уметност снажана форма израза, језик који не садржи речи али има моћ да пренесе осећања, опажања, интуицију...

Бизнис и уметност, насупрот мишљењу многих, имају много тога заједничког: обоје живе од исте индивидуалне енергије, обома је потребна слобода како би остварили свој израз, причају језиком друштва у коме живе, обоје живе од промене и иновације, обоје су у потрази за видљивошћу и одговарајућим простором како би пренели своју поруку...

У транзиционом окружењу какво је Србија, промене у друштву, економији, начину живота, култури представљају свакодневна правила игре, а уметничке експресије откривају невидљиво и постају глас свега што је неизречено. Уметност је креативни напор, она предвиђа трендове у друштву и говори нам о окружењу у коме живимо више од било које форме уобичајене комуникације.

Управо из тог разлога водећа транснационална корпорација, попут оне коју ја представљам, подржава даровите младе људе и њихове уметничке изразе, посебно у области савремене уметности и то на светском нивоу.

Таленту је потребна нега, потребна му је шанса, а пре свега подршка. 

Зато смо посвећени пружању подршке младим уметницима Србије и Балкана кроз Нишку уметничку фондацију.

Поздрављам педесеторо нових амбасадора уметности, њихов стваралачки напор и чврсто верујем у њихов допринос побољшању друштва коме припадамо.

Eugenio Sidoli

генерални директор

ДИН – Фабрика Дувана а.д. Ниш, у саставу Philip Morris International

Katalog Mladi 2007