user_mobilelogo

Galerija, izraz vere u potencijale Niša

Niš je grad duge istorije, slavnih imena u dalekoj prošlosti, gde se u glavi vladara cara Konstantina i majke Jelene začela današnja evropska hrišćanska civilizacija.

Niš je danas grad mladih. Dovoljno je prošetati se njegovim ulicama koje vrve od energije mladosti. A gde je mladosti ima i dara. U to je poverovao Nišlija Radovan Lale Đuric, koji se odavno otisnuo od svoga rodnog grada i obreo u Njujorku. I gde je uspeo kao slikar. On nije žalio truda, rada i sredstava da osnuje Niš Art Foundation da se pomognu mladi darovi širom naše zemlje i da se napravi moderni galerijski prostor, najprostraniji, najlepši i najmoderniji u nas, gde će svake godine mladi slikari do 35 godina pokazati šta su stvorili tokom te godine.

Niš, drugi grad po veličini u našoj zemlji, može upravo preko te galerije postati mesto iz kojeg će isijavati nova energija, novo viđenje i novi doživljaj sveta. Galerija se nudi i kao alternativni prostor za nova viđenja scenske umetnosti.

Zahvaljujući donatoru DIN “Fabrika Duvana“ a.d. Niš, u sastavu Philip Morris International, sa već osvedočenim smislom za potencijale niške kulture, postoje svi uslovi da se ona razvije i da poduhvat sa galerijom prevaziđe lokalni okvir.

Nije tajna da je u gradu Nišu zavladalo mrtvilo među onima koji bi trebalo da podstiču i održavaju nemalu kulturnu tradiciju ovog grada. Energija koja će isijavati iz galerije kao mesta novih poduhvata, biće impuls i za druga događanja u gradu. Galerija, i vera u mladost onih koji su oko galerije, uliće novu nadu u umetničke potencijale Niša. Ja verujem u te potencijale i misiju Fondacije koja je za dobrobit darova mladih i osnovana.

Jovan Ćirilov

The Gallery, Reflecting Faith in the Potentials of the City of Niš

Niš is a town of long history, of glorious names from distant past, the venue in which in the minds of Emperor Constantine and Mother Helen today’s European Christian civilization was conceived.

Today, Niš is the city of the young. One needs only to walk along its streets and see them thronging with youthful energy. Energy breeds talent. Such was the belief of Niš native Radovan Lale Đurić, who moved out of his hometown long ago and settled in New York. There he became successful as a painter. He spared no effort, work or resources to start up Niš Art Foundation. Its objective is to help young talented individuals from around our country, and to make a streamlined gallery building, the most beautiful and modern in the region, where every year young artists, up to 35 years of age, will present their creations from the previous twelve months.

Niš, the second city in the country by size, can use this very gallery as a centre from which a new kind of energy, a new view and experience of the world will emerge. In addition, the gallery will also provide an alternative stage for new enterprises in performing arts.

Thanks to the donation of DIN “Fabrika Duvana“ a.d. Niš, part of Philip Morris International, a company with well-established understanding of the potentials of Niš culture, all conditions have been met for the Foundation to grow and for the gallery enterprise to extend beyond local borders.

It is no secret that in Niš apathy prevails among those who should be supporting the cultural tradition of this city, which is by no means neglectable. The energy that will glow from this gallery, as the core of new ventures, will provide impetus to other events in the city, too. The gallery, and faith in the youth of those around it, will bring in new hope for the artistic potentials of Niš. I believe in those potentials and in the mission of the Foundation, which started precisely with the benefit of youthful talent in mind.

Jovan Cirilov

MLADI 2011

Niš Art Fondacija je još jednom pokazala inicijativu da podrži mlade umetnike širom Srbije. Izložba je i dalje priznata zbog najvećih talenata koje privlači, a sa izložbama u Nišu, Beogradu i Novom Sadu, ona otvara vrata mnogim ljudima da vide i uživaju u talentovanim mladim umetnicima koje imamo u ovoj zemlji.

Niš Art Fondacija pruža mogućnost mladim umetnicima da ih čuju, cene i priznaju upravo zbog njihovog talenta. Kao i naš posao ovde, u Srbiji, kompanija Philip Morris teži istom cilju, dajući ljudima u našoj organizaciji mogućnost da razvijaju i unapređuju svoje karijere koliko god je to moguće. Kao što možete videti u ovom katalogu, kvalitet umetničkih radova koji će biti prikazan ove godine je na zapanjujućem nivou i nadam se da će ova izložba pružiti ovim mladim umetnicima mogućnost da razviju svoje karijere i iskoriste svoj talenat na najbolji način, na čemu su toliko naporno radili.

Od svojih početaka, kompanija Philip Morris podržava Niš Art Fondaciju i ponosna je što je ovakvim događajem otvoren put najboljim mladim srpskim umetnicima da pokažu šta umeju. Uživajte u ovogodišnjoj izložbi i odvojite vreme da se divite najboljim od najboljih mladih umetnika koje Srbija može da ponudi!

S’ poštovanjem,

Paul Riley

Generalni direktor kompanije Philip Morris Srbija

THE YOUNG 2011

The Nis Art foundation once again has delivered on its initiative to support young artists throughout Serbia. The exhibition continues to be re-cognized for the top talent that it attracts and with exhibitions in Nis, Belgrade and Novi Sad it opens the door for many people to enjoy and witness the talented young artists that we have in this country.

The Nis Art Foundation provides an opportunity for young artists to be heard, appreciated and importantly recognized for their Talent. Likewise our business here in Serbia, Philip Morris aims to do exactly the same thing, giving people in our organization the opportunity to grow and prosper whilst developing their careers to the full extent of their potential. As you will see in this catalogue the quality of artwork that will be exhibited this year is at an amazing standard and I hope that in some small way this exhibition can assist these young fine artists the opportunity to also develop their careers and make the most of the talent that they have worked so hard for.

Since its commencement, Philip Morris has been a supporter of the Nis Art Foundation and it is proud that through this event an avenue has been created for talented Serbian artists to show what they can do. Enjoy this year’s exhibition and take the time to admire the best of the best young artist that Serbia has to ofer!

Best Regards

Paul Riley

Managing Director Philip Morris Serbia.

MALO O UMETNOSTI

Razmišljanje jednog člana žirija Svet u kojem živimo je jedna velika konstantna PROMENA. Tako ga je osmislio ONAJ-ONO što ga je sačinilo. Da nije tako, ne bismo napredovali, šta god to kome značilo. Život bi stao.

U prirodi su te promene dovedene do savršenstva. Čoveku, kao delu tog savrsenstva, data je  moć  da utiče na promene.  Nekad ih ometajući, nekad usavršavajući.

Priroda je davno učinila svoje. Čovek je počeo da čini  svoje kad je osvestio datu mu moć. Delao je i fzicki i duhovno. Duhovnošću je otkrio svet etike, morala, filosofije, umetnosti.

Stvoritelj je i tu uveo red. Kao što svako ne ume da pravi cipele ili kuće ili da dokuči  tajne fizike ili mtematike, tako ni umetnosću ne mogu da se bave svi.

Umetnost je tesko definisati. Tanana, neuhvatljiva a tako moćna!

Pokret, rec, zvuk, boja …

Neki umetnici je dosegnu razumom, upornosću, veštinom.

Neki dosegnu umetnost talentom, urodjenom predodredjenošću.

Ali u svakom umetniku mora da postji  inicijalna kapisla, unutrasnji impuls! Čist i iskren. To je polazište.  Vremenom se uplete spoljašnji svet, upletu se drugi umetnici ili učitelji, uplete se publika . Do cilja se stigne brže ili sporije.  To zavisi od energije, upornosti, znanja ,  strpljenja. Umetnik se preispituje, traga, menja, koriguje.  Sve dok sam ne oseti da je dosegao svoj lični vrhunac.

Danas, na ovoj izložbi,  posmatrate  44  dela iz oblasti likovne umetnosti.

Veština vladanja izražajnim sredstvima se ravnopravno takmiči sa temom i idejom. Kod nekih umetnika prevagne jedno, kod nekih drugo. Važno je da iinicijalna kapisla postoji kod svakoga. Njome se deluje na emociju posmatrača. To je ishodište.  Bez nje  ostaje ravnodušnost. Ravnodušnost koja je najveći neprijatelj umetnosti! Nadamo se da je vi nećete osetiti. Da će radost i optimizam, koji je pratio stvaranje ove izlozbe, preći i  na vas!

Neda Arnerić, Marta, 2011.

SOMETHING ABOUT ART

Thoughts of a jury member The world we live in is a big, constant CHANGE. It was thus intended by WHOEVER/WHATEVER created it. If it were di   erent, we wouldn’t have made any progress, whatever it means. Life would have come to an end.

In nature, these changes are made perfect. A man, as a part of that perfection, is given power to a ect these changes, sometimes disturbing, sometimes improving them.

Nature has taken its course long ago. The man started his mission the moment he rationalized the power he was given. He acted physically and spiritually. Spiritually, he covered the world of ethics, moral, philosophy, art.

The Creator imposed order in that sphere as well. Not everyone can make shoes or build houses, or see through the secrets of physics or mathematics, Art is difine cult to define. Tenuous, elusive, and yet so powerful!

A movement, a word, a sound, a color...

Some artists reach it with reason, some with persistence, skill.

Some reach art with their talent, with inborn predestination.

But what all artists must have in themselves is the initial capsule, the inner impulse! Pure and honest. That’s the starting point. In time the outer world merges into it, other artists or teachers merge, the audience merges. The goal is reached faster or slower.  It depends on the energy, persistence, knowledge, patience. The artists re-examine themselves, they search, change, improve.  Until they feel for themselves that they have reached their apogee. Today, at this exhibition, you are watching 44 works of visual art.

The skill of using the means of expression equally competes with the subject and idea. With some artists the former prevails, with others – the latter. What matters is that the initial capsule exists within each one of them. It a         ects the emotion of the observer. That’s the bottom line.  Without it, there’s indifference.

Indifference is the greatest enemy of art! Let’s hope you won’t feel it. Let’s hope that joy and optimism, which accompanied the creation of this exhibition, will penetrate you, too.

March, 2011. Neda Arneric

DILEMA NA ISTOM ZADATKU

U naslovu ovog mog napisa povodom Šeste izložbe mladih poigrao sam se nazivima dve slike sa ovogodišnje  izložbe – jedna je Dilema, a druga Na istom zadatku. I ovog proleca hrupilo je medi nas pleme mladih, obrvano istim stavom – dilemom. Na istom su zadatku - slikaju, a  kao da se pitaju da li je to njihov put, da li je to tema, da li su to sredstva...

 Po priroda svoga životnog opredeljenja sklon sam racionalnosti i sistematizaciji, a još roden u znaku Device, svaki put u ovo vreme pred radovima izbranih mladih slikara, tražim njihov zajednicki imenitelj. Nije to nimalo lak zadatak u vreme kada u vizuelnim umetnostima, kako odraslih i davno formiranih, tako i mladih, još, cvetaju svi modernisticki i postmodernisticki cvetovi.

Pa ipak, cini mi se, da ove godine, pored sve vec pomenute stvaralacke dileme,  u velikoj meri prevladava figuralno slikarstvo, i to sa ljudskom figurom. Tek dva-tri mlada slikara opredelila su se za apstraktni prizor, u cijim slikama se ipak katkada nazire trag neke jedva primetne figuralnosti.

Ono što je karakteristicno to je traganje za neobicnim, bilo likovim rukopisom, bilo izborom motiva u odnosu na ljudsko telo ili njegov lik. U tom smislu karakteristicno je ono platno sa donjim delom tela sa dugom senkom koja dominira slikom. Takode su  karakteristicne slike u kojima je prisutan odnos medu ljudima, ljubavni, erotski i prijateljski, ili kolektivno prisustvo u  nekoj prilici,  što mi u pozorištu zovemo masovkom.

Iako mladim slikarima nije ni ove godine stran društveni angažman, za ovogodišnju „žetvu“ karakteristicna je zaokupljenost likovnošcu kao posebnom vrednošcu. Kao da su se umorili od vanslikarskog angažmana ili više  u njega ne veruju. Oni na svojim slikama ne ulepšavaju stvarnost, ali usavršavaju svoje slikarstvo. Možda je  to dovoljno.

Marta, 2011. Jovan Cirilov

DILEMMA ON THE SAME MISSION

In the title of this writing of mine for the purpose of the Sixth exhibition of the young, I used a word play with the names of two paintings from this year’s exhibition – one is Dilemma, and the other is On the same Mission. This spring yet another tribe of the young dashed into us, overwhelmed with the same attitude – a dilemma. They are all on the same mission – to paint, but they seem to wonder if this really is their way, if this is the theme, if these are the means...

 By the nature of my life orientation, I am apt for rationality and systematization, and, being born under the sign of Virgo, each time I stand before the works of the chosen young painters, I look for their common denominator. It is not a simple task in the time when visual arts of both the adult and long formed, and the young, still bloom with all modernist and post-modernist flowers.

It seems to me, however, that this year, beside the dilemma I have already mentioned, what prevails is figural art, the one with a human figure. It’s only two or three young painters who have chosen the abstract, with a trace of barely noticeable figurality, however.

What is characteristic is the search of the uncommon, either in the artistic writing, or in the choice of motives in relation to a human body or appearance. In that sense, what’s characteristic is the canvas with the lower part of the body with a long reflection which dominates the painting. Furthermore, there are characteristic paintings with inter-human relations, such as love, erotic, friendly, or collective presence at an event, which we call “masovka” (a mass effect scene) in theatre.

Although this year the young artists are also familiar with social engagement, this year’s “harvest” is characterized with artistic preoccupation as a special value. It seems as if they got tired of their non-artistic engagement, or, even more, as if they stopped believing in it. They don’t embellish the world in their paintings, but they prefect their art. Perhaps that is enough.