user_mobilelogo

„MLADOST 2008“

Sa prolećem 2008. godine stigla je još jedna pregršt likovih dela mladih Srbije do 35 godina. Između dve hiljade radova žiri Niš Art Fondacije je izabrao oko pedeset radova četrdeset devetoro  umetnika koji će biti izložene u Nišu, Beogradu i Novom Sadu. Između njih troje umetnika dobiće prvu, drugu i treću nagradu kao najbolji.

Tri godine je u razvoju umetnosti kratak period. Ali ne i u životu mladih umetnika. Tako umetnici koji su prošle dve godine izlagali, a neki od njih dobili i nagrade,  ovoga puta su  ponudili  zrelije  radove, ne odričući se ni svojih tema, ni stila, ni  tehnike. Znači da im je uspeh bio podstrek za njihov napredak.

Iako nije lako uočavati tendencije u umetnosti u kraćim vremenskim periodima, dozvoliću sebi da napišem šta sam uočio gledajući dela ovogodišnje Izložbe mladih 2008.

Pre svega prisutne su najrazličitije tehnike, među kojima preovlađuju kombinovane tehnike, na primer vareno gvožđe i kamen, terakota i gvožđe,  digitalni  print na kamenu ili na drvetu...

Ukoliko je reč o klasičnoj tehnici, kao što je ulje na platnu, onda su slike svedenih boja, često samo sa jednom hromatskom bojom osim nehromatske crne i bele.

Ukoliko je reč o apstrakciji, ona je najčešće poetična, daleko od enformela 70-ih godina prošlog veka. Ako je pak reč o figuralnoj slici, ona je često umetnost o umetnosti, kao što je "Holivudski oltar" varijacija na temu čuvenog Ganskog oltara braće Van Ajk iz XIV  veka, ali gde su likovi svetitelja zamenjeni   licima iz istorije Holivuda od Merlin Monro do Breda Pita.

Ironičnost te varijacije je karakteristična za većinu radova mladih umetnika 2008. godine. Možda je ta ironija posredna reakcija na stvarnost u kojoj žive mladi. Prava su retkost direktni komentari naših mladih slikara na tešku društvenu stvarnost (kakvih je bilo u ekspresionista 20-tih godina XX  veka). Pa i u tom slučaju likovnost je primarna vrednost. Da li je možda ta uzdržanost u odnosu na stvarnost  prezir prema toj stvarnosti i stvaranje svog sopstvenog boljeg sveta.

Taj bolji svet nije dopadljiv u banalnom smislu reči, ali  je izrazito likovni i univerzalan. Verovatno većina naših mladih umetnika nemaju vize za slobodni ulazak u  Evropu, ali, svojim radovima oni su apsolutno na nivou svojih evropskih vršnaka. Znači da su  već uveliko u Evropi.

Jovan Ćirilov, mart 2008

„YOUNG 2008“

With the coming of spring 2008, another spectre of visual artworks of the young of Serbia up to 35 years of age arrived. The jury of Nis Art Foundation selected around fifty among two thousand works of forty nine artists, which will be exhibited in Nis, Belgrade and Novi Sad. The best three of these artists will be given the first, second and third prize.

In the development of art, three years is not a long time. But not so in the lives of young artists. Therefore, the artists who have exhibited during the last two years, some of who were even given awards, this time offered more mature works, not renouncing their themes, styles or techniques. This shows that success was a stimulus for their progress.

Although it is not easy to perceive tendencies in art in short time periods, I will allow myself to write down what I have noticed watching the works of this year’s Exhibition of the Youth 2008.

First of all, various techniques prevail, among which there are combined techniques, for example, welded iron and rock, terracotta and iron, digital print on the rock or wood etc.

If we consider classical technique, such as oil on canvas, then there are paintings of derived colours, often with one chromatic colour beside non-chromatic black and white.

If it is about abstraction, it is most often poetic, far away from the informell of the 70’s from the last century. Anyway, if we speak about a figural painting, it is quite often art about art, the way Hollywood Altar is a variation of the famous Ghent Altarpiece by brothers Van Eyck from the XIV century, but where the faces of the saints are replaced by characters from Hollywood history – from Marilyn Monroe to Brad Pitt.

The irony of that variation is characteristic of most works of young artists in 2008. Perhaps that irony is an indirect reaction to the reality they live in. It happens very rarely that our young painters make direct comments of harsh social reality (similar to those made by expressionists in the XX century). Even in that case, visual art is the primary value. Is that restraint towards reality actually disdain for it or a creation of their own new and better world?

This new world is not likable in the banal sense, but it is very artistic and universal. Probably most of our young artists do not have a visa for a free entrance in Europe, but, with their works, they are on absolutely the same level as their European age-fellows. It means they already are in Europe.

Jovan Cirilov, March 2008

Stvara se nova elita!

Sa dozom ponosa i tihe radosti svih nas u Niš Art Fondaciji počeli smo odbrojavanje u suprotnom pravcu od onih sudbonosnih, kosmičkih, nuklearnih, kada se počinje od deset i dolazi se do nule. Mi smo počeli od nule, a danas stižemo do broja tri.

U ovom vremenu, u ovim našim teškim godinama ništa nije lako, a evo, pred nama su opet slike, skulpture naših mladih. I šta nam kaže ova godina? Pokušavam da je sagledam u onom sjaju mladosti, mogućnosti i moći, koju oni pokušavaju da iskažu. Kao i uvek, a to moram da naglasim sada, pojavljuje se prizvuk sumnje u mogućnost intervencije roditelja, poznanstava, prijatelja, bilo koga, ali mogu vam dati svoju reč da je početak svakog žiriranja bio slika, skulptura, odnosno rad, čak ni ime ni prezime autora. Dešavalo se da prepoznamo one koji su već učestvovali i bili viđeni ranijih godina, i to opet samo i isključivo preko radova, koji nose njihov pečat, sa uočljivim napretkom. Sa radošću smo onda upoređivali imena od prethodne dve godine. Neki ipak ponavljaju učestvovanje i traže mogućnost za sebe, raduju i nas, zato što već počinje da se stvara određena kategorija onih koji misle na jedan poseban način i nas koji ih prepoznajemo. Širi se krug Niške Art fondacije. Ove godine smo konstatovali da u našem statutu ne postoji ograničenje u broju slika koje neko može da izloži, pa smo nekima dali  mogućnost da izlože više slika. Nama u žiriju se činilo kao da smo se odlučili oduvek da samo jedna slika predstavlja nekog autora. Ove godine smo konstatovali da to niko nije izgovorio i da smo to podrazumevali ali svako za sebe, niko nije postavljao pitanje više dela jednog autora. Ove godine se pokazala ta potreba jer su se ove godine neki autori potrudili malo više od ostalih i napravili svoje male opuse.

Šta nam nudi ova godina, šta su nam rekli mladi? Ono što sam konstatovala pri prvom gledanju je da ima više prisutnosti u sadašnjosti, u onome što nam nude mediji, kasni večernji programi na nekim televizijskim stanicama. Jedan od onih koje prepoznajemo od prošle godine je i Nikola Marković, sa ciklusom „Iz neverbalnog govora“, sa prstima, gde je sve bilo savršeno nacrtano a onda je to sve dorađeno ugljenom, koji je dodao slici jedan gest, nešto posebno, kao da je ugljenom doradio sliku. Tu je, posle prošlogodišnje kese sa šećerom, Srđan Arsić, sada sa mermernim predmetima svakodnevice, možda i slikarske svakodnevice, sa „Kanisterom“ i „Tubom od mermera“. Tu je Marija Falker, koja se posle prošlogodišnje „Simultanke sa starim majstorima“ pojavljuje sa „Udvajanjem“, gde se pojavljuju samo Kiš i Borhes. Tu je i Kristina Ristić sada sa triptihom, pa prošlogodišnja nagrađena Tijana Čakić, sada sa „Čekanjem“.

Tu su i novi autori, tu je jedan „Jež oklopni“ Tome Tomića, „Klupko“ Milene Stojanović, „breze“ slađane Đukanović. Impresivna je opomena „Ne hodajte izvan ovog prostora“, Ranke Marković, osim ako ne nosite „Baletske patike“ Andreje Prokopijevića, ako niste u „Holivudskom oltaru“ Nikole Stepanovića a po Van Ajku, ako sa sobom ne nosite „Crvenu gitaru“ Katarine Pešić, ako ne pevate u „Horu“ Smilje Ivetić, opominjućem, dramatičnom, da se pitamo kad sve može da se peva, u kojim situacijama, zašto se peva, tragično, opominjuće, ako ne trčite po Dini Belančić, ako niste na onom „Stadionu“ Aleksandra Dunčića, a stadioni su ove godine u modi, naročito onaj u Pekingu, zvani Gnezdo, ako niste na „Čekanju“, a čekanje se ponavlja na više mesta, u više poza, ali sa jednom istom određenom bojom, pratećom belom bojom, belo na čekanju, uz sivi „Srpski doručak“ Nilana Keleuve. Da li sve da završimo sa jednim opakim bubnjem iz veš mašine, koji, ako bi se uvećao na teritoriju jedne sobe bi mogao da sadrži jedan čitav život, bio bi skoro isto dobar kao izložba Cai Guo Qianga ovih dana u Gugenhajmu u Njujorku. Tu je i „Zid“ Dušice Vesnić, a na koliko načina nešto može da se kaže o zidu? Ima mršavih zidova, ima onih koji imaju puno značenja. Tu su i grafiti, jer život na zidu je ogoljen, sadržajan, vreo. Grafiti neutrališu zid. Cilj zida je ogroman.

U broju tri, odnosno u trećoj godini Niške Art fondacije imamo izložbu mladih, izložbu Olje Ivanjicki, izložbu Leonarda da Vinčija i konkurs za tri najuspelije jednočinke izvedene u Narodnom pozorištu u Nišu. Idemo ka broju četiri, a šta će biti u njemu? Iznenađenja su moguća.

Olja Ivanjicki, mart 2008.

New elite is being made!

With certain pride and silent joy of all of us in Nis Art Foundation, we started a countdown, opposite to the one in the faithful, cosmic, nuclear ones, when they start from ten to reach zero. We started from zero, and today we have reached number three.

Nowadays, in these harsh years, nothing is easy, and here we have again paintings, sculptures of our young artists. And what does this year say to us? I am trying to perceive it in the splendour of youth, opportunity and power which they are trying to express. As always, and I have to point it out now, there are seeds of doubt in the possibility of parent intervention, “friendly” or anybody else’s influence, but I can give you my word that the beginning of every jury session was a painting or a sculpture itself, and not even a name and surname of the author. It happened that we recognised some who have already taken part and were seen earlier, again, solely through their work, who bear their own mark, but with obvious improvement. It is with joy that we then compared names from the previous two years. Some of them, though, take part again seeking opportunity for themselves, which makes us happy, too, because a specific category is being created, a category of people who think in a special way and of us, who recognise them. The circle of Nis Art Foundation is spreading. This year we concluded that in our Statute there is no limit of the number of paintings a person can exhibit, so we gave some of them a chance to present more paintings. It seemed to us in the jury as if we made a decision from start that an author can be represented by only one painting. This year we came to a conclusion that nobody has said that and that we took it for granted, each one of us for themselves, and that no one ever posed a question of more than one work per author. This year there was a need for that because this year some authors made an effort and made their own small opera.

What does this year offer us? What did the young say? What I concluded on the first sight is that there is greater presence in the present, in what media, late night programmes on some TV channels offer us. One of those whom we recognised from last year is Nikola Markovic with the cycle From Non-Verbal Speech, with fingers, where everything was perfectly drawn and then redone with carbon, which gave the paining a gesture, something unique, as if he used carbon to finish the painting. There is, after last year’s Sugar-bag, Srdjan Arsic, with marble everyday objects, maybe objects from painter’s reality, with Jerry-can and Nude – tuba. There is Marija Falker, who, after last year’s Simultaneous Game with the Old Masters appears with Doubling, where only Kis and Borhes appear. There is also Kristina Ristic, now with a triptych, then the last year award winner Tijana Cakic, now with Waiting.

There are also new artists; there is Hedgehog, armoured by Toma Tomic, Bobbin by Milena Stojanovic, Birch trees by Sladjana Djukanovic. What is impressive is a warning Do not walk outside this area by Ranka Markovic unless you wear Ballet shoes by Andreja Prokopijevic, if you are not in the Hollywood Altar by Nikola Stepanovic and according to Van Eyck, if you do not have Red Guitar by Katarina Pesic with you, if you do not sing in the Choir by Smilja Ivetic, which is warning-like, dramatic, makes us ask ourselves when we can sing, in which situations we can sing, why we sing, tragic, warning-like, if you are not a Racer according to Dina Belancic, if you are not in that Stadium by Aleksandar Duncic, and stadiums are fashionable these days, especially the one in Beijing, so-called the Nest, if you are not Waiting, and waiting is repeated in numerous locations, in multiple positions, but with one and the same specific colour, accompanying white, waiting white, with the grey Serbian Breakfast by Milan Keleuva. Shall we finish all this with a fearsome drum from the washing machine, which, if enlarged to the territory of a room, could contain one whole life and would be almost equally good as the exhibition of Cai Guo-Qiang at the Guggenheim Museum in New York? There is also The Wall by Dusica Vesnic, and how many ways there are to say about a wall? There are thin walls, there are those with multiple meanings. There are also Grafitti, because life on the wall is bleak, meaningful, hot. Grafitti neutralize the wall. The aim of the wall is immense.

In number three, i.e. in the third year of Nis Art Foundation, we have an exhibition of the youth, an exhibition of Olja Ivanjicki,  an exhibition of Leonardo da Vinci and a competition for three most successful one-act plays performed in the National Theatre of Nis. We are mowing forward towards number four, and what will be in it? Surprises are possible.

Olja Ivanjicki, March 2008

NASTAVAK PODRŠKE DUHU INOVACIJE

April 2008, treća godina Niš Art Fondacije

"Talentu je potrebna nega, potrebna mu je šansa, a pre svega podrška", reči su koje je napisao moj prethodnik, Eugenio Sidoli, prethodni generalni direktor DIN „Fabrike duvana“ a.d., u sastavu Philip Morris International u katalogu druge po redu Izložbe Mladi aprila 2007. godine. Eugenio, Lale i Niš Art Fondacija bili su idejni tvorci ove izložbe i veoma mi je drago da njihova vizija živi već treću godinu za redom. Drago mi je da je ova izložba postala tradicionalni umetnički događaj u Nišu, Beogradu i Novom Sadu.

Ove godine, Niš Art Fondacija  ponovo pruža šansu mladim umetnicima iz cele Srbije da se njihov talenat prepozna i nagradi. U ovom katalogu predstavljeno je četrdeset devet najboljih radova mladih slikara, vajara i grafičara izabranih između 800 umetnika koji su poslali svoje radove na NAF-ov umetnički konkurs. Sam broj i kvalitet priloženih radova, što potvrđuju i poznavaoci likovne umetnosti, jasno pokazuju da  angažovanje organizacije kao što je NAF doprinosi poboljšanju umetničke scene u Nišu i Srbiji.

Takođe je značajno da se Niš Art Fondacija nije zaustavila na mladim likovnim umetnicima, već je organizovala konkurs za najbolju kratku dramu mladih dramskih pisaca do 35 godina. Zadata tema konkursa bila je prošlost, sadašnjost i budućnost Niša.  Poznato je da je najbolji dokaz uspeha konkursa u oblasti dramske književnosti ako dramski tekst urodi dobrom predstavom.  A to se nesumljivo desilo, što dokazuje i izuzetno velika pažnja medija i ovdašnje publike, sa predstavom "ОдабраNI и уNIŠтени", adaptacijom tri prvonagrađena dramska teksta trojice mladih dramatičara od kojih su dvojica iz Niša  (izabranih na anononimnom konkursu) u izvođenju Narodnog pozorišta u Nišu.

Nije od malog  značaja činjenica da je predstava koprodukcija jedne od najznačajnijih ustanova grada Niša - Narodnog pozorišta i same Fondacije.

Smatram da je to  dobar i ohrabrujući  primer  i drugim ustanovama Niša, za saradnju u oblasti kulture.

Uz našu podršku Niš Art Fondacija preuzima na sebe još jedan interesantan poduhvat -  izložbu posvećenu kodeksima i izumima Leonarda  Da Vinčija. Od maja do jula publika u Nišu i Beogradu  imaće priliku da vidi izuzetnu izložbu preko šezdeset modela izuma, napravljenih po originalnim crtežima ovog genija Renesanse. Modeli predstavljaju vizionarske zamisli budućih robota, letilica, automobila, katapultova i drugih genijalnih Leonardovih zamisli.   

Želeo bih da se zahvalim Niš Art Fondaciji na trudu koji ulaže u podsticanje angažmana mladih umetnika u različitim umetničkim disciplinama i nagrađivanje najkreativnih umetničkih izraza. Njihov trud inspiriše kulturnu kreativnost i spaja poznavaoce i ljubitelje umetnosti iz čitave Srbije da slave mlade talentovane umetnike ove zemlje   

Skip Bornhiter,  generalni direktor

DIN „Fabrika duvana“ a.d. Niš, u sastavu Philip Morris International

CONTINUATION OF SUPPORT TO THE SPIRIT OF INNOVATION

April 2008, year III - Niš Art Foundation

“Talent needs nurturing, it needs a chance and – most of all – it needs a supporter”. These are the words written by my predecessor Eugenio Sidoli, the former Managing Director of DIN “Fabrika duvana” a.d. Nis an affiliate of Philip Morris International, in the catalogue for the second consecutive exhibition--the Art of Young in April 2007.  Eugenio, Lale and the Nis Art Foundation were the leaders in creating the exhibition and I am pleased that their vision continues for a third consecutive year.  I am pleased that the exhibition is becoming a traditional art event in Nis, Belgrade and Novi Sad.

Again this year, the Nis Art Foundation has provided the young artists from all around Serbia with a chance to be heard, recognised and appreciated for their talents.  This catalogue presents the best forty-nine artworks of young painters, sculptors and graphic artists that were selected amongst 800 artists who submitted their work to the NAF Art Contest. The number and the quality of the submitted work, as testified by the art connoisseurs, clearly shows that the engagement of such an organisation as NAF has contributed to improving the art scene in Nis and Serbia.

It is also important that the Niš Art Foundation has not limited itself to fine arts, but it has organized a competition for the best short play written by young playwrights up to the age of 35.  The subject of the plays was the past, present and future of the city of Niš.  It is well known that the best proof of success of a drama related competition is if a play is materialized in a good theatrical performance. And that undoubtedly happened, through great media and public attention,  with the performance "ОдабраNI и уNIŠтени", an adaptation of the three awarded plays written by three young playwrights, two being from Niš (selected during the anonymus competition), starring the actors from the National Theater in Niš. It is of significant importance that this perfomance is a coproduction of one of the most important cultural insitutions in Niš – The National Theater and the Foundation itself. I believe that this sets a good example to other institutions in Niš to encourage cultural cooperation.

With our support, the Niš Art Foundation has another interesting undertaking this year, the Exhibition dedicated to Leonardo da Vinci’s codices and inventions.  From May through July, the public in Niš and Belgrade will have the opportunity to see an outstanding exhibition of more than sixty models and inventions, reproduced according to the original drawings of this Renaissance genius. The models represent visionary conceptions of future robots, hovercrafts, automobiles, catapults and some of Leonardo’s other ingenious inventions.

I would like to thank the Nis Art Foundation for their efforts to foster the engagement of young talents in art disciplines and to reward the most creative forms of expression.  Their efforts have helped inspire cultural creativity and brought together art experts and art lovers from all around Serbia to help celebrate the talented young artists of this country.

Skip Bornhuetter, Managing Director

DIN „Fabrika duvana“ a.d. Niš, an affiliate of Philip Morris International